Undergraduate Students

Computer Science (BS)
Adams, Linda Isabella lia3 at cs.duke.edu
Ahlawat, Archana aa377 at cs.duke.edu
Akers, Jason Daniel jda32 at cs.duke.edu
Appiah-Kubi, Samuel sa285 at cs.duke.edu
Ayyar, Anika aa325 at cs.duke.edu
Azhar, Aamir Ali aaa53 at cs.duke.edu
Baker, Stuart Forbes sfb28 at cs.duke.edu
Baker, Benjamin Robert brb31 at cs.duke.edu
Balakrishnan, Swathi sb395 at cs.duke.edu
Bartlett, Maxwell McGillivray mmb70 at cs.duke.edu
Bass-Blue II, Daniel Matthew dmb83 at cs.duke.edu
Bauer, Luke Andre lab104 at cs.duke.edu
Becerra, Blake Allen bab72 at cs.duke.edu
Benhart, John Brook jbb58 at cs.duke.edu
Bergkamp, Justin Thomas jtb43 at cs.duke.edu
Berkman, Selen Derya sdb54 at cs.duke.edu
Besner, Grant Mitchell gmb33 at cs.duke.edu
Bhambhani, Neha nb145 at cs.duke.edu
Bihl, Andrew Thomas atb26 at cs.duke.edu
Bloom, Ryan Alexander rab83 at cs.duke.edu
Bloomfeld, Jackson Ferraro jfb25 at cs.duke.edu
Bolzan, Elliott Alessandro eab91 at cs.duke.edu
Boms, Obezimnaka Chimerike ocb5 at cs.duke.edu
Boss, Alexander James ajb112 at cs.duke.edu
Bramblett, Nikolas Leight nlb27 at cs.duke.edu
Bransom, Rachel Nicole rnb11 at cs.duke.edu
Brown, Ivoryanna Taylor itb2 at cs.duke.edu
Bu, Kevin kb271 at cs.duke.edu
Burrell, Noah Hart nhb8 at cs.duke.edu
Burton, Jordan Michael jmb145 at cs.duke.edu
Cahoon, Jarod Bryan jbc53 at cs.duke.edu
Carter, Evan Lee elc52 at cs.duke.edu
Chai, Daniel Huang dhc10 at cs.duke.edu
Chang, Aaron Mitchell amc120 at cs.duke.edu
Chaudhary, Akanksh ac391 at cs.duke.edu
Chen, Gabriel gc104 at cs.duke.edu
Chen, Michelle May mmc56 at cs.duke.edu
Chen, Molly mc448 at cs.duke.edu
Chen, Jeremy jc587 at cs.duke.edu
Chen, Zhuolin zc88 at cs.duke.edu
Cheng, Qiyuan qc25 at cs.duke.edu
Chi, Yucong yc221 at cs.duke.edu
Cho, Soomin sc421 at cs.duke.edu
Choi, Jiwon jc515 at cs.duke.edu
Choi, Susie sc477 at cs.duke.edu
Chuaylua, Pimchanok pc131 at cs.duke.edu
Chung, Taek Whun tc140 at cs.duke.edu
Ciporin, Peter Bayer pbc9 at cs.duke.edu
Cochran, Kelly Jane kjc37 at cs.duke.edu
Cogan, Sarah Block sbc25 at cs.duke.edu
Cook, Owen C occ5 at cs.duke.edu
Cox, Larissa Marie lmc64 at cs.duke.edu
Cummings-Taylor, Patrick Forest pfc7 at cs.duke.edu
Curry IV, Bernard Francis bfc12 at cs.duke.edu
Curtis, Samuel John sjc43 at cs.duke.edu
Daubert, James Peter jpd32 at cs.duke.edu
DeChicchis, Joseph Edmond jed59 at cs.duke.edu
Dellinger, Jackson Childers jcd58 at cs.duke.edu
Deng, Fangge fd53 at cs.duke.edu
Devarajan, Arjun Ravi ard38 at cs.duke.edu
DeVeau, Daniel Abraham dad27 at cs.duke.edu
Ding, Stephanie sd268 at cs.duke.edu
Dolinar, John Robert jrd44 at cs.duke.edu
Du, Jennifer jd282 at cs.duke.edu
Eidelman, Rosie re56 at cs.duke.edu
Ellingham, Sophia Margaret sme38 at cs.duke.edu
Emran, Tahia Srijani tse5 at cs.duke.edu
Er, Hui Ling he22 at cs.duke.edu
Estrada Salinas, Judyth Karel jke10 at cs.duke.edu
Fang, Yanbo yf59 at cs.duke.edu
Ferner, Ryan James rjf19 at cs.duke.edu
Figueiras, Michael Dewey mdf15 at cs.duke.edu
Firuz, Suhiba Fariha sff11 at cs.duke.edu
Fordham, Sarah Constance scf20 at cs.duke.edu
Forrestal, Clara Valentine cvf5 at cs.duke.edu
Fuchshuber, Hannah Pascale Suzanne hpf3 at cs.duke.edu
Furlong, Samuel Arthur saf31 at cs.duke.edu
Garland, Samantha Julianna sjg41 at cs.duke.edu
Gartside, Austin Edward aeg36 at cs.duke.edu
Gay, David Andrew dag47 at cs.duke.edu
Geary, Allison Rose arg37 at cs.duke.edu
George, Davis Avirappattu dag50 at cs.duke.edu
Gerrese, Alexander Willem awg13 at cs.duke.edu
Gloria, Nayib Jose njg13 at cs.duke.edu
Goff, Clark Moore cmg77 at cs.duke.edu
Goodman, Samuel Tomas stg13 at cs.duke.edu
Gottwald, Alexander Peter apg23 at cs.duke.edu
Grasse, Catherine cg184 at cs.duke.edu
Green, Kenneth Phillip kpg12 at cs.duke.edu
Guo, Laura lg161 at cs.duke.edu
Gupta, Shrey sg355 at cs.duke.edu
Hadley, Diane Frances dfh12 at cs.duke.edu
He, Yuxiang yh129 at cs.duke.edu
Hendrix, Sarah Rachel srh49 at cs.duke.edu
Ho, Tiffany th184 at cs.duke.edu
Hockett, George Riley grh9 at cs.duke.edu
Horng, Stephanie sh390 at cs.duke.edu
Hu, Diane dh224 at cs.duke.edu
Hua, Ian Xingan xh47 at cs.duke.edu
Huang, Alison ah365 at cs.duke.edu
Huang, Tianyue th174 at cs.duke.edu
Hubsch, Benjamin Alexander bah37 at cs.duke.edu
Hudson, Sean Ryan srh50 at cs.duke.edu
Hur, Jun jh471 at cs.duke.edu
Ibrahim, Aman Mohammed ami10 at cs.duke.edu
Ifeguni, David di17 at cs.duke.edu
Jacob, Joseph Chennithala jcj26 at cs.duke.edu
Jain, Saumya sj166 at cs.duke.edu
Jhaveri, Prithvir Pramit ppj5 at cs.duke.edu
Jiang, Chentian cj128 at cs.duke.edu
Jiang, Brian Chen bj75 at cs.duke.edu
Jimenez, David Eduardo dej13 at cs.duke.edu
Jin, Xiawei xj12 at cs.duke.edu
Jones, Isabella Nicole inj at cs.duke.edu
Jung, Chul Woo cj110 at cs.duke.edu
Kang, Juhyeon jk307 at cs.duke.edu
Kaplan, Blake Jeremy bjk20 at cs.duke.edu
Kariuki, Philip M pmk13 at cs.duke.edu
Kim, Joy Morae jmk77 at cs.duke.edu
Kirshner, Ian Michael imk4 at cs.duke.edu
Kontos, Alexander Apostolos aak29 at cs.duke.edu
Kopen, Joshua Myles jmk86 at cs.duke.edu
Kothari, Rohan rk193 at cs.duke.edu
Koyyalagunta, Divya dk160 at cs.duke.edu
Krassel, Melanie Alexandra mak84 at cs.duke.edu
Kshirsagar, Vinay Garg vgk2 at cs.duke.edu
Kuditipudi, Rohith rk195 at cs.duke.edu
Kumar, Gaurav Sahil gsk6 at cs.duke.edu
Kwok, Jing Wen jk355 at cs.duke.edu
Lai, Peilin pl111 at cs.duke.edu
Large, Trenton Lee tll30 at cs.duke.edu
Larson, Grant Gordon ggl4 at cs.duke.edu
Lau, Wendy Chinwah wcl7 at cs.duke.edu
Lee, Dong Chan dl180 at cs.duke.edu
Lee, Hyun Ju hl148 at cs.duke.edu
Levi, Carly Monique cml78 at cs.duke.edu
Li, Cody cl305 at cs.duke.edu
Li, Thomas Zhihe tzl2 at cs.duke.edu
Li, Delia dl202 at cs.duke.edu
Li, Daniel Ronel drl21 at cs.duke.edu
Lieblich, Ezra Marcus eml36 at cs.duke.edu
Lin, Brian bl131 at cs.duke.edu
Lin, Yixin yl309 at cs.duke.edu
Lin, Christopher cl349 at cs.duke.edu
Liu, Zijie zl99 at cs.duke.edu
Liu, Jeffery jl625 at cs.duke.edu
Liu, Xiaoyang xl149 at cs.duke.edu
Liu, Emily Feng efl7 at cs.duke.edu
Liu, Conrad Tianhao ctl16 at cs.duke.edu
Long, William Palmer wpl5 at cs.duke.edu
Long, Julia Bennett jbl34 at cs.duke.edu
Lopez, Brian bl130 at cs.duke.edu
Lundberg, Harrison Graham hgl2 at cs.duke.edu
Luppino, Matthew Thomas mtl20 at cs.duke.edu
Ma, Jonathan Dongzhe dm269 at cs.duke.edu
Ma, Zhaoliang zm27 at cs.duke.edu
Ma, Calvin M cm298 at cs.duke.edu
Mafuvadze, Anesu am579 at cs.duke.edu
Manjunatha, Yashas ym101 at cs.duke.edu
Marchildon, Theodore Michael tmm61 at cs.duke.edu
Marion, Zachary Franklin zfm2 at cs.duke.edu
Martindale, Christian Alexander cam119 at cs.duke.edu
Martorano III, Robert Frank robm at cs.duke.edu
Mathers, Stone Morrison smm117 at cs.duke.edu
Mazurek, Filip Jacek fjm7 at cs.duke.edu
Mei, Shiyuan sm546 at cs.duke.edu
Meng, Emily April eam79 at cs.duke.edu
Menon, Vishnu Prakash vpm7 at cs.duke.edu
Messinger, Maya Lin Rumple mm479 at cs.duke.edu
Mittl, Caroline Jean cjm84 at cs.duke.edu
Molinet, Katherine Finch kfm12 at cs.duke.edu
Moon, Angela am599 at cs.duke.edu
Morgenstern, Eric Benjamin ebm15 at cs.duke.edu
Moss, Philip David pdm15 at cs.duke.edu
Mu, Tianyi tianyimu at cs.duke.edu
Murtaza, Muhammad mm549 at cs.duke.edu
Nagar, Tara Lea tln11 at cs.duke.edu
Nagiel, Belanie bn51 at cs.duke.edu
Norick, Colter cn80 at cs.duke.edu
O'Boyle, Matthew mo121 at cs.duke.edu
Olayinka, Ademola Olukayode aoo12 at cs.duke.edu
Olson, Michael John mjo21 at cs.duke.edu
Oshin, Lanre lo41 at cs.duke.edu
Over, Noah Kelly nko2 at cs.duke.edu
Pak, Daniel Ryan drp21 at cs.duke.edu
Palumbo, Sydney Catherine scp35 at cs.duke.edu
Pan, Qiyuan qp7 at cs.duke.edu
Pan, Tailin tp133 at cs.duke.edu
Parekh, Mitchell mp288 at cs.duke.edu
Paskin, Aaron Nathan anp36 at cs.duke.edu
Patel, Kishan Vijay kvp4 at cs.duke.edu
Patel, Kashish Ketan kkp14 at cs.duke.edu
Pathirathna, Tamasha Shinoli tsp18 at cs.duke.edu
Patton, Reid Ingram rip9 at cs.duke.edu
Pearson, Hayley Maude hmp9 at cs.duke.edu
Perrone, Anne Gray agp11 at cs.duke.edu
Pillai, Hamsavardhaan Sivadhanu hsp8 at cs.duke.edu
Polson, Sophie Elise sep45 at cs.duke.edu
Powell, Scott Taylor stp17 at cs.duke.edu
Pulimood, Nikhil np96 at cs.duke.edu
Pulsifer, Liam lp139 at cs.duke.edu
Purohit, Priyanka Kiran pkp9 at cs.duke.edu
Rajan, Hari Prithiv hpr4 at cs.duke.edu
Ramachandran, Ashwin ar332 at cs.duke.edu
Ranjan, Vinit vr63 at cs.duke.edu
Ravi, Nikhil Venugopal nvr7 at cs.duke.edu
Rodriguez, Anthony ar358 at cs.duke.edu
Rollins Jr., Jeffrey William jwr24 at cs.duke.edu
Royal, Asa Justin ajr74 at cs.duke.edu
Rub, Jonathan jr286 at cs.duke.edu
Rubinstein, Daniel dr148 at cs.duke.edu
Ruby, Edward John ejr25 at cs.duke.edu
Saint-Marc, Noa Elisabeth nes24 at cs.duke.edu
Salvatore, Gabriella Nicole gns6 at cs.duke.edu
Sanaba, Bilva Gowda bgs21 at cs.duke.edu
Santoro, Joseph js690 at cs.duke.edu
Sarkar, Priyadarshani Mohamadi pms40 at cs.duke.edu
Sbahi, Faris fms15 at cs.duke.edu
Schreiber, Mark Aaron mas128 at cs.duke.edu
Schwartz, Victor Salviati vss6 at cs.duke.edu
Schwennesen, Benjamin Adser bas65 at cs.duke.edu
Scroggs, Jackson Kelley jks38 at cs.duke.edu
Sharma, Devesh ds307 at cs.duke.edu
Shatsky, Jesse Joseph jjs76 at cs.duke.edu
Sheng, Ke ks337 at cs.duke.edu
Sherman, Justin js684 at cs.duke.edu
Shulman, Jacob Alex jas198 at cs.duke.edu
Siegel, Samantha Pearl sps27 at cs.duke.edu
Siff, Jordan Elijah jes104 at cs.duke.edu
Sklenka, Sara Kathryn sks47 at cs.duke.edu
Slepak, Valerie vs111 at cs.duke.edu
Snider, Sean Michael sms107 at cs.duke.edu
Song, Young Re ys101 at cs.duke.edu
Song, Daniel J djs74 at cs.duke.edu
Sophastienphong, Soravit ss833 at cs.duke.edu
Sriram, Vivek vs116 at cs.duke.edu
Steelman, Mark Lowenfeld mls105 at cs.duke.edu
Steilberg II, Robert Hays rhs16 at cs.duke.edu
Stephen, Ashka aas74 at cs.duke.edu
Stevenson, Anngelyque Makayla ams191 at cs.duke.edu
Strange, Amber Cheyne acs79 at cs.duke.edu
Suh, Christopher cs442 at cs.duke.edu
Sulakian, Mariam ms591 at cs.duke.edu
Sun, Anna Yu ays7 at cs.duke.edu
Tache, Adam at201 at cs.duke.edu
Tamboli, Chirag ct165 at cs.duke.edu
Tang, Zuzu zt26 at cs.duke.edu
Taylor, Erin Colleen ect15 at cs.duke.edu
Tian, Jiayi jt201 at cs.duke.edu
Tilton, Thomas Shea tst12 at cs.duke.edu
Toffa, Sinclair James sjt23 at cs.duke.edu
Torgas, Edward Rene ert18 at cs.duke.edu
Torres, Colette Francesca cft6 at cs.duke.edu
Torres, Carine Michelina cmt57 at cs.duke.edu
Tribby, Matthew mrt28 at cs.duke.edu
Trinh, Anh Ngoc Hieu ant19 at cs.duke.edu
Tseng, Richard rt120 at cs.duke.edu
Turchetta, Isabella Edwards iet2 at cs.duke.edu
Ukleja, Jacob Andrzej jau3 at cs.duke.edu
Uner, Sarp su26 at cs.duke.edu
Valladares, Gabriel Manuel gmv4 at cs.duke.edu
Veeramachaneni, Thara tv37 at cs.duke.edu
Wang, Andy sw258 at cs.duke.edu
Wang, Xian xw72 at cs.duke.edu
Wang, Elbert Lianheng elw34 at cs.duke.edu
Wang, Bobby Chengyuan bcw22 at cs.duke.edu
Wang, Weiyao ww109 at cs.duke.edu
Wang, Wenqin ww101 at cs.duke.edu
Wang, Caroline Linjun clw74 at cs.duke.edu
Warman, Pranav pw88 at cs.duke.edu
Warner, Jacob Ryan jrw82 at cs.duke.edu
Washko, Samantha Ann saw71 at cs.duke.edu
Wei, Justin Lee-Jay jlw141 at cs.duke.edu
Weiss, Jacob Kessler jkw36 at cs.duke.edu
Wenger, Tyler Robert trw34 at cs.duke.edu
Williams, Christina Meilee cmw78 at cs.duke.edu
Williams, Brittany Christine bcw21 at cs.duke.edu
Wilmer, Nicolas Peter npw4 at cs.duke.edu
Wise, Grayson Kane gkw at cs.duke.edu
Wong, Victoria Ming-Woun vmw8 at cs.duke.edu
Wu, Yuhan yw141 at cs.duke.edu
Wu, Austin Tianze atw15 at cs.duke.edu
Wu, James Chen jcw71 at cs.duke.edu
Xi, Yue yx78 at cs.duke.edu
Xu, Zhengzhi zx32 at cs.duke.edu
Xu, Hui hx26 at cs.duke.edu
Yan, David Wenhao dwy3 at cs.duke.edu
Yan, Darryl James djy3 at cs.duke.edu
Yang, William Zheng wzy at cs.duke.edu
Yang, Jie jy152 at cs.duke.edu
Yang, Jenny jy181 at cs.duke.edu
Yang, Steven G sgy2 at cs.duke.edu
Yang, Torrance ty49 at cs.duke.edu
Yang, Heyao hy133 at cs.duke.edu
Yang, Jichu jy200 at cs.duke.edu
Yang, Alexander ay79 at cs.duke.edu
Yanglian, Xiaoyu xy48 at cs.duke.edu
Yeh, Wei-Ting wy28 at cs.duke.edu
Yenbamroong, Jean jy180 at cs.duke.edu
You, Zengying zy41 at cs.duke.edu
Yu, Aohan ay64 at cs.duke.edu
Zabel, Alonzo Jaymz ajz10 at cs.duke.edu
Zhang, Wuming wz48 at cs.duke.edu
Zhang, Haofeng hz115 at cs.duke.edu
Zhang, Yumin yz263 at cs.duke.edu
Zhang, Bodong bz43 at cs.duke.edu
Zhang, Qingning qz54 at cs.duke.edu
Zhang, Xiaoxuan xz162 at cs.duke.edu
Zheng, Jiehan jz143 at cs.duke.edu
Zhou, Sarah sz107 at cs.duke.edu
Zhou, Zhiyuan zz105 at cs.duke.edu
Zhu, Katrina kz37 at cs.duke.edu
Zhu, Albert Shi-Ming asz8 at cs.duke.edu
Zhu, Liuyi lz114 at cs.duke.edu
Zhuang, Bihan bz44 at cs.duke.edu
Ziemba, Mary Therese mtz3 at cs.duke.edu
Computer Science (BS2)
Abraham Bandel, Salo Emil sea26 at cs.duke.edu
Allotey, Naa Adorkor na104 at cs.duke.edu
Androsz, Natalia na132 at cs.duke.edu
Auriemma, Benjamin Mark bma23 at cs.duke.edu
Baker, Quinn am547 at cs.duke.edu
Barbano, Matthew Edward meb100 at cs.duke.edu
Bei, Yijie yb44 at cs.duke.edu
Bergamini, Ryan rb265 at cs.duke.edu
Berger, Mitchell Reid mrb73 at cs.duke.edu
Bernard, George Hunter ghb5 at cs.duke.edu
Bettahi, Jihane jb442 at cs.duke.edu
Bland, Sarah Catherine scb49 at cs.duke.edu
Blumberg, Carolyn cb375 at cs.duke.edu
Blumenstock, Alexander ab546 at cs.duke.edu
Bodge, Edwin Taylor etb10 at cs.duke.edu
Briere, Madeline Fitch mfb33 at cs.duke.edu
Brooke, Nathaniel Emerson neb17 at cs.duke.edu
Buggay, Dara Elizabeth deb26 at cs.duke.edu
Cao, Allen ac497 at cs.duke.edu
Chen, Xingyu xc77 at cs.duke.edu
Chen, Siyuan sc456 at cs.duke.edu
Cheng, Brendan Michael bmc41 at cs.duke.edu
Coviel, Chad Michael cmc86 at cs.duke.edu
Dalla Rosa, Brandon Keeley bkd8 at cs.duke.edu
Davis, Noah nd89 at cs.duke.edu
Desai, Anita Gautam agd19 at cs.duke.edu
Dhar, Neil nd98 at cs.duke.edu
Dhillon, Sachal Sharif ssd27 at cs.duke.edu
Dickson, Matthew David mdd36 at cs.duke.edu
Ding, Chunxi cd219 at cs.duke.edu
Doherty, James Louis jld60 at cs.duke.edu
Eacho, David Walker dwe8 at cs.duke.edu
Elbert, Kristianna ke60 at cs.duke.edu
Elder, Mary Stuart mse18 at cs.duke.edu
Fayyad, Dima Kristina dkf8 at cs.duke.edu
Feng, Yuansong yf57 at cs.duke.edu
Finke, Kyle William kwf10 at cs.duke.edu
Fitzpatrick, John Craig jcf44 at cs.duke.edu
Flecha de Lima Neto, Paulo Tarso pf51 at cs.duke.edu
France, Joshua Robert jrf36 at cs.duke.edu
Franceschi, Theodore Taiki ttf6 at cs.duke.edu
Fu, Eric ef105 at cs.duke.edu
Fu, Ryan Wei-Sheng rwf11 at cs.duke.edu
Gabal, Mohab mg250 at cs.duke.edu
Garg, Harshil hg75 at cs.duke.edu
Gitau, Robert rg167 at cs.duke.edu
Gottiparthy, Vishnu Teja vtg4 at cs.duke.edu
Grady, Patrick L plg5 at cs.duke.edu
Gungor, Nazli ng135 at cs.duke.edu
Guo, Harry Chelingxi cg173 at cs.duke.edu
Guo, Katherine kg146 at cs.duke.edu
Gura, Chloe cg209 at cs.duke.edu
Havas, Justin Alexander jah135 at cs.duke.edu
He, Wei wh103 at cs.duke.edu
Heda, Ritwik Shashank rsh25 at cs.duke.edu
Howenstine, Addison Rickman arh55 at cs.duke.edu
Hua, Austin ah335 at cs.duke.edu
Huffman, Natalie Cecile nch15 at cs.duke.edu
Huynh, Gordon Hank ghh6 at cs.duke.edu
Kang, Han Sung hk163 at cs.duke.edu
Keohane, Brian bk112 at cs.duke.edu
Kethireddy, Siddarth sk437 at cs.duke.edu
Kim, Min Chul mk272 at cs.duke.edu
Kim, Nayeon nk143 at cs.duke.edu
Koch IV, Kenneth Elmon kek33 at cs.duke.edu
Kuo, Kevin kk246 at cs.duke.edu
Lawrence, Benjamin Crissman bcl19 at cs.duke.edu
Lebbos Habchi, Andres Felipe afl13 at cs.duke.edu
Lewis, Nathan Blaise nbl7 at cs.duke.edu
Li, Christina Jiali cjl56 at cs.duke.edu
Lilien, Joseph Robert jrl48 at cs.duke.edu
Linde, Benjamin bl144 at cs.duke.edu
Ling, Dennis dl186 at cs.duke.edu
Liu, Serena sl362 at cs.duke.edu
Liu, Lucas Tiger ltl9 at cs.duke.edu
Llave, Russell Alvin ral30 at cs.duke.edu
Loaiza, Edgar Octavio eol at cs.duke.edu
Lockett, Nicholas Scott nsl8 at cs.duke.edu
Lu, Christopher Jiarong cjl46 at cs.duke.edu
Lu, Jasmine Liang jll68 at cs.duke.edu
Luo, Jenny jl584 at cs.duke.edu
Luthra, Dhruv dl183 at cs.duke.edu
Lyu, Cheng cl344 at cs.duke.edu
Manocha, Aninda am548 at cs.duke.edu
Martos Jimenez, Lucia lm260 at cs.duke.edu
McConnell, Scott Ketcham skm44 at cs.duke.edu
Meuser, Ashley Elizabeth aem82 at cs.duke.edu
Milligan, Brenna Nicole bnm15 at cs.duke.edu
Mitchell, Conrad Matthew cmm134 at cs.duke.edu
Mo, Yehan ym84 at cs.duke.edu
Mullett, Jacob Thomas jtm51 at cs.duke.edu
Mungekar, Mina Elizabeth mem94 at cs.duke.edu
Muruganandam, Guhan gm114 at cs.duke.edu
Nagenalli, Trishul tn74 at cs.duke.edu
Nakkiran, Priya pn61 at cs.duke.edu
Nelson, Madeline Rose mrn14 at cs.duke.edu
Nguyen, Andy Le aln20 at cs.duke.edu
Ning, August Tianyin atn13 at cs.duke.edu
Nisbet, Riley rn67 at cs.duke.edu
Oertle, Marcus Luke mlo11 at cs.duke.edu
Opsahl-Ong, Krista Lee klo14 at cs.duke.edu
Owsiany, Joshua Phillips jpo7 at cs.duke.edu
Patel, Dhruv Ketan dkp13 at cs.duke.edu
Pearson, John Parker jpp20 at cs.duke.edu
Peters, Dylan Leo dlp22 at cs.duke.edu
Pfeffer, Gideon Andrew gap16 at cs.duke.edu
Philippe, Juan Antonio jap87 at cs.duke.edu
Piersma, Ryan Richard rrp17 at cs.duke.edu
Pond, Ryan rp159 at cs.duke.edu
Pritt, Noah Christian ncp14 at cs.duke.edu
Qiu, Allen S asq3 at cs.duke.edu
Reddy, Advait Atthivarapu aar25 at cs.duke.edu
Riis, Erik Viggo evr4 at cs.duke.edu
Rodriguez, Faith Alexandra far10 at cs.duke.edu
Roh, Hye Sung hr67 at cs.duke.edu
Salas, Alex Goranson ags40 at cs.duke.edu
Sanchez Soriano, Judith js640 at cs.duke.edu
Sanford, Caleb Isaac cis12 at cs.duke.edu
Sapozhnikov, Lisa ls258 at cs.duke.edu
Saveliff, Julia May jms247 at cs.duke.edu
Schulz, Kayla Marie kms114 at cs.duke.edu
Scruggs, Michael Todd mts40 at cs.duke.edu
Shackford, James Allen jas199 at cs.duke.edu
Sharma, Pratiksha ps179 at cs.duke.edu
Sharma, Vinith vs114 at cs.duke.edu
Smith, Owen os29 at cs.duke.edu
Song, Eric Shiyu ess42 at cs.duke.edu
Sonmez, Lara ls256 at cs.duke.edu
Sridhar, Aditya as734 at cs.duke.edu
Srinivasan, Aditya as577 at cs.duke.edu
St Pierre, Ryan A ras70 at cs.duke.edu
Suggs, Ryan Matthew rms54 at cs.duke.edu
Sun, Dan ds318 at cs.duke.edu
Taher, Belal bt72 at cs.duke.edu
Thompson V, Cleveland ct168 at cs.duke.edu
Todzo, Miles mt265 at cs.duke.edu
Tran, David Hoang dht9 at cs.duke.edu
Tran, Quang Minh Ngoc qnt at cs.duke.edu
Tseng, Alexander at200 at cs.duke.edu
Van Dyk, Katherine Marie kmv10 at cs.duke.edu
Vukajlovic, Stefani sv116 at cs.duke.edu
Wang, Qianli qw42 at cs.duke.edu
Wang, Michael mw313 at cs.duke.edu
Wang, Justin Tingguan jtw57 at cs.duke.edu
Welton, Benjamin bw144 at cs.duke.edu
Werbel, Eric Norman enw12 at cs.duke.edu
Whaley III, David Glenn dgw11 at cs.duke.edu
Wilkinson, Madeline mw350 at cs.duke.edu
Willetts, Walker Peterson wpw5 at cs.duke.edu
Wu, Matthew Li mlw55 at cs.duke.edu
Wubbenhorst, Jeffrey Samuel jsw51 at cs.duke.edu
Xiong, William Wang wwx at cs.duke.edu
Yakkali, Hemanth hy115 at cs.duke.edu
Yam, Tyler Jin Kiu tjy8 at cs.duke.edu
Yang, David dy46 at cs.duke.edu
Yang, Jichen jy168 at cs.duke.edu
Yin, Yifan yy145 at cs.duke.edu
Yu, Han hy103 at cs.duke.edu
Yuan, Yiyao yy123 at cs.duke.edu
Yue, Jesse Tang jty4 at cs.duke.edu
Zaldastani, Alexander az61 at cs.duke.edu
Zapata, Alexander az73 at cs.duke.edu
Zelinger, Marley Paige mpz5 at cs.duke.edu
Zeng, Jia jz145 at cs.duke.edu
Zha, Mingxuan mz74 at cs.duke.edu
Zhang, Vincent Wang vwz2 at cs.duke.edu
Zhang, Lucy lz107 at cs.duke.edu
Zhang, Mason mz93 at cs.duke.edu
Zhang, Naijiao nz21 at cs.duke.edu
Zhang, Ninglin nz23 at cs.duke.edu
Zheng, David Haotian dhz at cs.duke.edu
Zhou, Christine Lee clz4 at cs.duke.edu
Zhou, Brian Lihuang blz4 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Biology and Computer Science (BS)
Taylor, Henry Johnston hjt8 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Biology (BS)
Zhuang, Raymond Fong rfz3 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Neuroscience (BS)
Farrell, Luke Mathew lmf36 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Public Policy Studies (BS)
Hussain, Qusai Shabbir qsh2 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computational Economics (BS)
Rashtchi, Leila lr151 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Neuroscience and Computer Science (BS)
Mukherji, Anika am533 at cs.duke.edu
Computer Science (AB)
Alcalay, Alexa ama78 at cs.duke.edu
Arditti, Julie ja204 at cs.duke.edu
Avery, Isabel Miranda ima10 at cs.duke.edu
Ballou, Michael James mjb101 at cs.duke.edu
Beering, Jessica Marie jmb178 at cs.duke.edu
Certner, Zachary zc54 at cs.duke.edu
Chiu, Elizabeth Monping emc44 at cs.duke.edu
Deckey, Alexander Jessen ajd40 at cs.duke.edu
Do, Matthew Ky-Bao mkd20 at cs.duke.edu
Dozier, Lance Eric led20 at cs.duke.edu
Estrada, Dania Alejandra dae19 at cs.duke.edu
Feng, Sherry sf197 at cs.duke.edu
Fitzgerald, Owen Patrick opf2 at cs.duke.edu
Garrett Jr., Stephen James sjg36 at cs.duke.edu
Goetz, Melanie Mae mmg25 at cs.duke.edu
Halverson, Charles Frederic cfh11 at cs.duke.edu
Harrington, Jane Sydney jsh53 at cs.duke.edu
Hathaway, Liam Reid lrh33 at cs.duke.edu
Hevizi, Nicolette Linda nlh21 at cs.duke.edu
Hong, Chi Yang ch311 at cs.duke.edu
Johnson, Tanner Lloyd tlj21 at cs.duke.edu
Joseph, Diana dj104 at cs.duke.edu
Katz, Lauren Bari lbk12 at cs.duke.edu
King, Mia Monae mmk43 at cs.duke.edu
Ko, Kiyoon kk264 at cs.duke.edu
Koc, Talha tnk3 at cs.duke.edu
Li, Jerry jl585 at cs.duke.edu
Li, Mitchell Sujie msl44 at cs.duke.edu
Li, Michael Xiayi mxl3 at cs.duke.edu
Liu, Chelsea cl314 at cs.duke.edu
Louie, Ryan Patrick rl140 at cs.duke.edu
Lupica, Jane Maria jml120 at cs.duke.edu
Macrae, Celia Hauser chm23 at cs.duke.edu
Mi, Emily M emm74 at cs.duke.edu
Mire, Joel Richard jrm103 at cs.duke.edu
Moon, Noel nm142 at cs.duke.edu
Munro, Anna Diane adm58 at cs.duke.edu
Olken, Hank Ross hro4 at cs.duke.edu
Park, Ji Youn jp311 at cs.duke.edu
Park, Won Calvin wcp12 at cs.duke.edu
Post, Garrett James gjp4 at cs.duke.edu
Riker, Edward William ewr6 at cs.duke.edu
Roth, Jessica Sara jsr45 at cs.duke.edu
Sanchez-Carrion, Catalina Maria cms127 at cs.duke.edu
Sarachek, Sydney Paige sps26 at cs.duke.edu
Schwaller, Samantha Claire scs51 at cs.duke.edu
Settle, Rachel rs332 at cs.duke.edu
Shahid, Abdulla as737 at cs.duke.edu
Shapiro, Rachel M rms56 at cs.duke.edu
Sng, Geng gs148 at cs.duke.edu
Squillace, Joseph Flavian jfs31 at cs.duke.edu
Sun, Carolyn cs409 at cs.duke.edu
Syed, Jasmine Sonya jss97 at cs.duke.edu
Taee, Harrison ht104 at cs.duke.edu
Toffler, Sam Roman srt15 at cs.duke.edu
Torvalds, Patricia Miranda pmt15 at cs.duke.edu
Vandenheste, Antoine av108 at cs.duke.edu
Vanelli, Dylan Goddard dgv3 at cs.duke.edu
Vohr, Caroline Sheldon csv9 at cs.duke.edu
Wang, Chunge cw249 at cs.duke.edu
Wang, Vivian Weiran ww102 at cs.duke.edu
Westerkam, Maximilian L mlw66 at cs.duke.edu
Wilson, Taylor Noel tnw14 at cs.duke.edu
Wu, Jan jw449 at cs.duke.edu
Yearley, Alexander Gordon agy3 at cs.duke.edu
Yin, Wen wy30 at cs.duke.edu
Zeitlin, Jacob jz197 at cs.duke.edu
Zhang, Yunfan yz322 at cs.duke.edu
Zhao, Elizabeth ez18 at cs.duke.edu
Computer Science (AB2)
Beck, Julia Carolin jcb90 at cs.duke.edu
Blair, Jeffrey William jwb58 at cs.duke.edu
Brown, Andrew Bernard abb59 at cs.duke.edu
Byun, Jin Soo jb374 at cs.duke.edu
Camarda, Michael Daniel mdc50 at cs.duke.edu
Cary, Bradley Henry bhc17 at cs.duke.edu
Chen, Cheng cc425 at cs.duke.edu
Connolly, Sydney Advocate sac76 at cs.duke.edu
D'Silva, Ian Mark imd6 at cs.duke.edu
Das, Rohit Vijay rvd5 at cs.duke.edu
Desai, Arjun Divyang add36 at cs.duke.edu
El Arab, Ziad ze at cs.duke.edu
Feng, Dorothy df82 at cs.duke.edu
Forster, Caroline Eliza cef32 at cs.duke.edu
Gattas, Michael James mjg40 at cs.duke.edu
Golan, Ofir Ita oig at cs.duke.edu
Goodman, Seth sg277 at cs.duke.edu
Granados, Juan Sebastian jsg45 at cs.duke.edu
Hewage, Nipun Thillina nth6 at cs.duke.edu
Hill, Derek Stephen dsh38 at cs.duke.edu
Huang, Glenn gh82 at cs.duke.edu
Hutchinson, Spencer Scott ssh45 at cs.duke.edu
Jadi, Othmane oj12 at cs.duke.edu
Jen, Joshua jj215 at cs.duke.edu
Kapur, Shirom sk423 at cs.duke.edu
Kelly, Hannah Jane hjk10 at cs.duke.edu
Kolavennu, Saishreyas sk425 at cs.duke.edu
Laoprasert, Rick Panuwud rpl6 at cs.duke.edu
Laub, David Glenn dgl9 at cs.duke.edu
Lee, Gae-Min gl67 at cs.duke.edu
Liu, Michael Shia msl40 at cs.duke.edu
Liu, Harry Kane hkl6 at cs.duke.edu
Malhotra, Vidur vm64 at cs.duke.edu
Mann, Ryan Garrett rgm29 at cs.duke.edu
Marecki, Evangeline Madeleine emm75 at cs.duke.edu
Narasimhan, Narendran nn47 at cs.duke.edu
Ou, Jia jo99 at cs.duke.edu
Rappleye, Robert Benjamin rbr17 at cs.duke.edu
Rubin, Alexander Cole acr43 at cs.duke.edu
Santos, Andreas ajs118 at cs.duke.edu
Sehgal, Anahita as575 at cs.duke.edu
Sharma, Harsh Vardhan hvs3 at cs.duke.edu
Shi, Harvey Yizhuang hys3 at cs.duke.edu
Shu, Derek Jinbin djs64 at cs.duke.edu
Song, Jiwoo js764 at cs.duke.edu
Starr, Tahj Malik tms62 at cs.duke.edu
Tang, Eric et84 at cs.duke.edu
Tang, Carolyn ct180 at cs.duke.edu
Walter, Agoston aw276 at cs.duke.edu
Wang, Jason Shing jsw50 at cs.duke.edu
Weinfeld, Ross rw144 at cs.duke.edu
Zhang, Chenyang cz71 at cs.duke.edu
Zhao, Katheryn Tian ktz3 at cs.duke.edu
Zhou, Joyce Yi jyz11 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and African and African-American Studies (AB)
Brooks III, Gilbert Nathan gnb4 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Sociology (AB)
Fuller, Keyston kf107 at cs.duke.edu
Mugala, Twazanga tm210 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Earth & Ocean Sciences and Computer Science (BS)
Brown, Tevin Micheal tmb51 at cs.duke.edu
Computer Science - Minor
Abrams, Mitchell Zachary mza2 at cs.duke.edu
Alford-Getchell, William Tyler wta6 at cs.duke.edu
Antillon, Luis Alfonso laa38 at cs.duke.edu
Ao, Zachary Xiang zxa at cs.duke.edu
Araya, Semhal Berihu sba18 at cs.duke.edu
Arditi, Vidal va39 at cs.duke.edu
Bali, Anya ab539 at cs.duke.edu
Barbet, Alexandre Julien ajb103 at cs.duke.edu
Barton, Hayley Jordan hjb11 at cs.duke.edu
Bodkin, Nicholas nb158 at cs.duke.edu
Bognar, Mitchell Jacob mjb97 at cs.duke.edu
Brovich, Jason Parker jpb59 at cs.duke.edu
Brown, Nathaniel Elliott neb20 at cs.duke.edu
Brown, Malcolm mb439 at cs.duke.edu
Bui, Chung Son csb41 at cs.duke.edu
Byun, Sonny Janus sb406 at cs.duke.edu
Camui, Ioana ic56 at cs.duke.edu
Can, Trung Tran Thanh ttc8 at cs.duke.edu
Canty, Brooke Alyse bac33 at cs.duke.edu
Chandrashekaran, Shivani Vinod svc at cs.duke.edu
Chang, Chia Rui cc430 at cs.duke.edu
Chang, Austin Tai-Yu atc27 at cs.duke.edu
Cheng, Christina cc435 at cs.duke.edu
Cheng, Amy Branda abc49 at cs.duke.edu
Chin, Samuel Chen scc38 at cs.duke.edu
Cho, Young Hoo yc230 at cs.duke.edu
Chowbey, Divya dc257 at cs.duke.edu
Chung, Meng-Chen Kelly mc461 at cs.duke.edu
Clifton, Lizzet lc244 at cs.duke.edu
Coats, Rose Ashley rac58 at cs.duke.edu
Dacon, Linai Kailee lkd15 at cs.duke.edu
Davidovich, Adam ad284 at cs.duke.edu
Driscoll, Anne Maureen amd112 at cs.duke.edu
Duquette, David Ridgaway drd22 at cs.duke.edu
Durling, Oliver Wyatt owd at cs.duke.edu
DuTot, Ryan Alexander rad40 at cs.duke.edu
Dwivedi, Shrish sd271 at cs.duke.edu
Eddleman, Kimberly Nicole kne3 at cs.duke.edu
Elworthy, Harold Ferdinand hfe2 at cs.duke.edu
Elzner, Dominic de43 at cs.duke.edu
Evans, Grahame Franklin gfe3 at cs.duke.edu
Fang, Jacob Samson jsf23 at cs.duke.edu
Fiddy, Stephanie Marie smf30 at cs.duke.edu
Foreman, Brandon bf48 at cs.duke.edu
Francis, William Baker wbf7 at cs.duke.edu
Gage, Donald James djg45 at cs.duke.edu
Gans, Jonathan jg285 at cs.duke.edu
Goettel, Grant Steven gsg11 at cs.duke.edu
Goguikian, Frederic Albert fag7 at cs.duke.edu
Graves, Anthony Christopher acg46 at cs.duke.edu
Greenberg, Joshua Allen jag77 at cs.duke.edu
Hall, Hayden Wade hwh5 at cs.duke.edu
Hammarberg, Bryn Lear blh33 at cs.duke.edu
Hanson, Trevor Holland thh15 at cs.duke.edu
Ho, Nicholas Zhiming-Tri nzh at cs.duke.edu
Hoer, Timothy Michael tmh49 at cs.duke.edu
Holt, Sean Robert srh58 at cs.duke.edu
Howard, Judson jh459 at cs.duke.edu
Hsiao, Man-Lin mh399 at cs.duke.edu
Jiang, Eric Liang elj19 at cs.duke.edu
Jimenez Lizardi, Juan Jose jjj15 at cs.duke.edu
Johnston, Scott sj183 at cs.duke.edu
Kelly, Joel Lawrence jlk71 at cs.duke.edu
Kilpatrick, Oliver David Leal odk at cs.duke.edu
Kim, Seyoung sk380 at cs.duke.edu
Kim, Chiwan ck157 at cs.duke.edu
Kiziltug, Emre ek124 at cs.duke.edu
Kuryshev, Michael Yurievich myk3 at cs.duke.edu
Kusnierek, Michael Kevin mkk22 at cs.duke.edu
Lane, Robert Harris rhl9 at cs.duke.edu
Lang, Frederick Matthew fml6 at cs.duke.edu
Liang, Austin al278 at cs.duke.edu
Liao, Jiahui jl652 at cs.duke.edu
Livingston, Jack Thomas jtl29 at cs.duke.edu
Loomis, Brianna bl134 at cs.duke.edu
Lorenzini, Sierra Jensen sjl40 at cs.duke.edu
Lou, Michelle Bingqian mbl24 at cs.duke.edu
Lu, Tracy tl177 at cs.duke.edu
Lu, Charlton cl387 at cs.duke.edu
Luo, Justin jl587 at cs.duke.edu
McGovern, Brynn Kathleen bkm17 at cs.duke.edu
McLendon, Samantha Jane sjm49 at cs.duke.edu
Mehrotra, Rohan rm253 at cs.duke.edu
Miao, Vincent Nevan vnm4 at cs.duke.edu
Micelotta, Jason jm497 at cs.duke.edu
Michala, Jonathan Jay jjm82 at cs.duke.edu
Moavenzadeh, Spencer sm642 at cs.duke.edu
Mulla, Maaz mm507 at cs.duke.edu
Muyres, John jm456 at cs.duke.edu
Nellore, Adarsh Kumar akn13 at cs.duke.edu
Nicholson, Ryan Daniel rdn5 at cs.duke.edu
North, Claire Kathleen ckn5 at cs.duke.edu
Park, Jae Hyun jp352 at cs.duke.edu
Peng, Sharon sp295 at cs.duke.edu
Prasad, Gauri gp70 at cs.duke.edu
Puri, Astha ap334 at cs.duke.edu
Rees, James Oscar jor6 at cs.duke.edu
Rehman, Yousuf Ataur yar5 at cs.duke.edu
Reiff, Samuel Noah snr21 at cs.duke.edu
Rodney, Paloma Jasmine pjr27 at cs.duke.edu
Ross, Julia Leigh jlr72 at cs.duke.edu
Schulz, Harrison James hjs19 at cs.duke.edu
Shah, Nisarg Miteshkumar nms34 at cs.duke.edu
Shah, Adiva Subodh as630 at cs.duke.edu
Sheu, Alex as553 at cs.duke.edu
Shmueli, Sara Blake sbs44 at cs.duke.edu
Sibley, Sarah ss656 at cs.duke.edu
Siman, John Joseph jjs67 at cs.duke.edu
Simmons, John Michael jms205 at cs.duke.edu
Singh, Shreya ss721 at cs.duke.edu
Sisson Jr., William Brown wbs16 at cs.duke.edu
So, Stephen Ming-Kit sms105 at cs.duke.edu
Sokolova, Ksenia ks352 at cs.duke.edu
Song, Julia Anli jas201 at cs.duke.edu
Sorli, Kya Christian kcs44 at cs.duke.edu
Stewart, Sean David sds56 at cs.duke.edu
Sumner, Jacob Arthur jas197 at cs.duke.edu
Sunil, Srinivas Emandi ses109 at cs.duke.edu
Taylor, Colin Nevis cnt7 at cs.duke.edu
Taylor, Mason Charles mct21 at cs.duke.edu
Tunjaicon, Narongsak nt62 at cs.duke.edu
Vaidya, Neal nv35 at cs.duke.edu
Vanderklaauw, Nikhil Marcel nmv12 at cs.duke.edu
Vargo, Richard Victor rvv3 at cs.duke.edu
Vega, Nicholas Francis nfv3 at cs.duke.edu
Wang, Jasmine Yixuan jyw9 at cs.duke.edu
Wei, Wen Kang ww122 at cs.duke.edu
Wilbur, Katherine Charlotte Elise kw201 at cs.duke.edu
Wohlever Sanchez, David Javier djw40 at cs.duke.edu
Wong, Derek dw175 at cs.duke.edu
Xie, John jx44 at cs.duke.edu
Yang, Peter Jie pjy3 at cs.duke.edu
Zhang, Tianqing tz56 at cs.duke.edu
Zhang, Sunny sz102 at cs.duke.edu
Zhang, Han hz100 at cs.duke.edu
Zheng, Joanne Qiaoan jqz2 at cs.duke.edu
Zhou, Jennifer Ru jrz10 at cs.duke.edu
Computational Biology and Bioinformatics - Minor
Arniella, Monica Barbara mba19 at cs.duke.edu
Blazek, Gregory Michael gmb36 at cs.duke.edu
Chang, Christopher Ryan crc53 at cs.duke.edu
Chen, Andy ac447 at cs.duke.edu
Doherty, Sean Brendan sbd10 at cs.duke.edu
Guevara, Alexander Brous abg28 at cs.duke.edu
Han, Alvin ah329 at cs.duke.edu
Huang, Charles Yuelei cyh10 at cs.duke.edu
Kim, Danuh dk172 at cs.duke.edu
Koss, Alec Ruben ark35 at cs.duke.edu
Kreitz, Joseph Charles jck42 at cs.duke.edu
Lee, Seung Hyun sl373 at cs.duke.edu
Li, Anna al245 at cs.duke.edu
Luo, Peter M pml19 at cs.duke.edu
McCoy, Kevin Jad kjm31 at cs.duke.edu
McDonald, Malcolm Ford mfm26 at cs.duke.edu
Mutchnick, Kevin Jacob kjm36 at cs.duke.edu
Naslund, Laura Catherine lcn12 at cs.duke.edu
Patel, Jerishma Sanjay jsp30 at cs.duke.edu
Patel, Dilan Aman dap44 at cs.duke.edu
Puri, Malavika mp333 at cs.duke.edu
Shi, Yuming ys139 at cs.duke.edu
Sison, Maria Luisa mls99 at cs.duke.edu
Subrahmanyan, Rishi Mohan rms49 at cs.duke.edu
Tang, Zhen zt24 at cs.duke.edu
Xu, Eric Sida esx at cs.duke.edu