Undergraduate Students

Computer Science (BS)
Ahlawat, Archana aa377 at cs.duke.edu
An, Seung Jin sa190 at cs.duke.edu
Azhar, Aamir Ali aaa53 at cs.duke.edu
Bagley, Thomas Harrington thb7 at cs.duke.edu
Baker, Roxanne Elise reb36 at cs.duke.edu
Baker, Stuart Forbes sfb28 at cs.duke.edu
Baker, Benjamin Robert brb31 at cs.duke.edu
Balakrishnan, Swathi sb395 at cs.duke.edu
Bass-Blue II, Daniel Matthew dmb83 at cs.duke.edu
Bauer, Luke Andre lab104 at cs.duke.edu
Becerra, Blake Allen bab72 at cs.duke.edu
Benesch, Brian Joseph bjb46 at cs.duke.edu
Benhart, John Brook jbb58 at cs.duke.edu
Bergkamp, Justin Thomas jtb43 at cs.duke.edu
Bernt, Christopher Thomas ctb25 at cs.duke.edu
Besner, Grant Mitchell gmb33 at cs.duke.edu
Bhambhani, Neha nb145 at cs.duke.edu
Bihl, Andrew Thomas atb26 at cs.duke.edu
Bloom, Ryan Alexander rab83 at cs.duke.edu
Bloomfeld, Jackson Ferraro jfb25 at cs.duke.edu
Blumberg, Timothy Samuel tsb20 at cs.duke.edu
Boddie, Charles Edwin ceb62 at cs.duke.edu
Boldt, Alexander Pavel apb34 at cs.duke.edu
Bolzan, Elliott Alessandro eab91 at cs.duke.edu
Boms, Obezimnaka Chimerike ocb5 at cs.duke.edu
Boss, Alexander James ajb112 at cs.duke.edu
Bramblett, Nikolas Leight nlb27 at cs.duke.edu
Bransom, Rachel Nicole rnb11 at cs.duke.edu
Brown, Ivoryanna Taylor itb2 at cs.duke.edu
Bu, Kevin kb271 at cs.duke.edu
Burton, Jordan Michael jmb145 at cs.duke.edu
Byatnal, Kushal Raghavendra krb29 at cs.duke.edu
Carmody, Logan Jacob ljc27 at cs.duke.edu
Carvalho, Weston Anthony wac12 at cs.duke.edu
Chai, Daniel Huang dhc10 at cs.duke.edu
Chang, Aaron Mitchell amc120 at cs.duke.edu
Chaudhary, Akanksh ac391 at cs.duke.edu
Chen, Shenghan sc317 at cs.duke.edu
Chen, Gabriel gc104 at cs.duke.edu
Chen, Michelle May mmc56 at cs.duke.edu
Chen, Molly mc448 at cs.duke.edu
Choi, Brandon Jaeho jc440 at cs.duke.edu
Choi, Jiwon jc515 at cs.duke.edu
Chuaylua, Pimchanok pc131 at cs.duke.edu
Chung, Taek Whun tc140 at cs.duke.edu
Ciporin, Peter Bayer pbc9 at cs.duke.edu
Cochran, Kelly Jane kjc37 at cs.duke.edu
Cogan, Sarah Block sbc25 at cs.duke.edu
Costa, Grant Anthony gac19 at cs.duke.edu
Cox, Larissa Marie lmc64 at cs.duke.edu
Curry IV, Bernard Francis bfc12 at cs.duke.edu
Curtis, Samuel John sjc43 at cs.duke.edu
Daubert, James Peter jpd32 at cs.duke.edu
Deckey, Alexander Jessen ajd40 at cs.duke.edu
Dellinger, Jackson Childers jcd58 at cs.duke.edu
Deng, Fangge fd53 at cs.duke.edu
DeVeau, Daniel Abraham dad27 at cs.duke.edu
Ding, Stephanie sd268 at cs.duke.edu
Dolinar, John Robert jrd44 at cs.duke.edu
Dowd, Mary Elizabeth med61 at cs.duke.edu
Du, Jennifer jd282 at cs.duke.edu
Eidelman, Rosie re56 at cs.duke.edu
Elgart, Matthew Joseph mje21 at cs.duke.edu
Ellingham, Sophia Margaret sme38 at cs.duke.edu
Emran, Tahia Srijani tse5 at cs.duke.edu
Estrada, Dania Alejandra dae19 at cs.duke.edu
Fang, Yanbo yf59 at cs.duke.edu
Ferner, Ryan James rjf19 at cs.duke.edu
Fiddy, Stephanie Marie smf30 at cs.duke.edu
Figueiras, Michael Dewey mdf15 at cs.duke.edu
Forrestal, Clara Valentine cvf5 at cs.duke.edu
Fox, Jeremy Daniel jdf37 at cs.duke.edu
Fuchshuber, Hannah Pascale Suzanne hpf3 at cs.duke.edu
Furlong, Samuel Arthur saf31 at cs.duke.edu
Ganesh, Arun ag310 at cs.duke.edu
Garrett Jr., Stephen James sjg36 at cs.duke.edu
Gay, David Andrew dag47 at cs.duke.edu
George, Davis Avirappattu dag50 at cs.duke.edu
Gerrese, Alexander Willem awg13 at cs.duke.edu
Giarrano IV, Leonard lg138 at cs.duke.edu
Gilhuly, John Rhoades jrg37 at cs.duke.edu
Gillette, John E jeg56 at cs.duke.edu
Gjellesvik, Fredrik Bjordal fbg7 at cs.duke.edu
Goff, Clark Moore cmg77 at cs.duke.edu
Goguikian, Frederic Albert fag7 at cs.duke.edu
Goldstein, Cosette Michelle cmg64 at cs.duke.edu
Goodman, Samuel Tomas stg13 at cs.duke.edu
Gopinath, Sidharth Darius sdg23 at cs.duke.edu
Gottwald, Alexander Peter apg23 at cs.duke.edu
Grasse, Catherine cg184 at cs.duke.edu
Gray, Christopher Alexander cag57 at cs.duke.edu
Gu, Haoyang hg56 at cs.duke.edu
Guo, Laura lg161 at cs.duke.edu
Gutter, Megan Nicole mng12 at cs.duke.edu
Hadley, Diane Frances dfh12 at cs.duke.edu
Hancock, Jasper Marcus jmh98 at cs.duke.edu
Harvey, Catriona Susana csh34 at cs.duke.edu
Hasan, Asim ah266 at cs.duke.edu
Hathi, Gautam Kamal gkh8 at cs.duke.edu
He, Kevin Yixin kyh8 at cs.duke.edu
Hendrix, Sarah Rachel srh49 at cs.duke.edu
Ho, Tiffany th184 at cs.duke.edu
Hockett, George Riley grh9 at cs.duke.edu
Hua, Ian Xingan xh47 at cs.duke.edu
Huang, Alison ah365 at cs.duke.edu
Huang, Tianyue th174 at cs.duke.edu
Hubsch, Benjamin Alexander bah37 at cs.duke.edu
Hudson, Sean Ryan srh50 at cs.duke.edu
Hur, Jun jh471 at cs.duke.edu
Hwang, Hamin Marcello hmh17 at cs.duke.edu
Jacob, Joseph Chennithala jcj26 at cs.duke.edu
Jain, Arjun aj169 at cs.duke.edu
Jain, Saumya sj166 at cs.duke.edu
Jhaveri, Prithvir Pramit ppj5 at cs.duke.edu
Jiang, Eric Liang elj16 at cs.duke.edu
Jiang, Chentian cj128 at cs.duke.edu
Jiang, Brian Chen bj75 at cs.duke.edu
Jimenez, David Eduardo dej13 at cs.duke.edu
Kang, Seongik sk273 at cs.duke.edu
Kaplan, Blake Jeremy bjk20 at cs.duke.edu
Kariuki, Philip M pmk13 at cs.duke.edu
Kim, Sung-Hoon sk342 at cs.duke.edu
Kim, Joy Morae jmk77 at cs.duke.edu
Kirshner, Ian Michael imk4 at cs.duke.edu
Kontos, Alexander Apostolos aak29 at cs.duke.edu
Kopen, Joshua Myles jmk86 at cs.duke.edu
Kothari, Rohan rk193 at cs.duke.edu
Koyyalagunta, Divya dk160 at cs.duke.edu
Krassel, Melanie Alexandra mak84 at cs.duke.edu
Kshirsagar, Vinay Garg vgk2 at cs.duke.edu
Kubica, Kasper kk217 at cs.duke.edu
Kuditipudi, Rohith rk195 at cs.duke.edu
Kumar, Gaurav Sahil gsk6 at cs.duke.edu
Kwok, Stephen Matthew smk44 at cs.duke.edu
Lai, Peilin pl111 at cs.duke.edu
Large, Trenton Lee tll30 at cs.duke.edu
Lau, Wendy Chinwah wcl7 at cs.duke.edu
Lavallee, Brian Paul bpl6 at cs.duke.edu
Lee, Guang-yi gl83 at cs.duke.edu
Lee, Chia-Fu cl270 at cs.duke.edu
Lee, Dong Chan dl180 at cs.duke.edu
Lee, Hyun Ju hl148 at cs.duke.edu
Lettie, Jacob Randolph jrl47 at cs.duke.edu
Levi, Carly Monique cml78 at cs.duke.edu
Li, Karen Jie kjl32 at cs.duke.edu
Li, Cody cl305 at cs.duke.edu
Li, Thomas Zhihe tzl2 at cs.duke.edu
Li, Delia dl202 at cs.duke.edu
Liang, Tina tl150 at cs.duke.edu
Liberatore, Aaron Michael aml68 at cs.duke.edu
Lieblich, Ezra Marcus eml36 at cs.duke.edu
Lin, Melody Cari mcl37 at cs.duke.edu
Lin, Brian bl131 at cs.duke.edu
Lin, Yixin yl309 at cs.duke.edu
Lin, Christopher cl349 at cs.duke.edu
Liu, Zijie zl99 at cs.duke.edu
Long, William Palmer wpl5 at cs.duke.edu
Lopez, Brian bl130 at cs.duke.edu
Lu, Hezhi hl182 at cs.duke.edu
Lundberg, Harrison Graham hgl2 at cs.duke.edu
Luppino, Matthew Thomas mtl20 at cs.duke.edu
Lyons, Gregory Michael gml14 at cs.duke.edu
M'Nkubitu, Elaine Muthoni emm57 at cs.duke.edu
Ma, Jonathan Dongzhe dm269 at cs.duke.edu
Ma, Zhaoliang zm27 at cs.duke.edu
Maess-Scholl, Chalena cm296 at cs.duke.edu
Marchildon, Theodore Michael tmm61 at cs.duke.edu
Marion, Zachary Franklin zfm2 at cs.duke.edu
Marlotte, James Michael jmm155 at cs.duke.edu
Martindale, Christian Alexander cam119 at cs.duke.edu
Martins Bezerra Farias, Rubens rm252 at cs.duke.edu
Martorano III, Robert Frank robm at cs.duke.edu
Mathers, Stone Morrison smm117 at cs.duke.edu
Maydew, David Mariano dmm68 at cs.duke.edu
Mazurek, Filip Jacek fjm7 at cs.duke.edu
McKee, Daniel Benjamin dbm33 at cs.duke.edu
Mendelsohn, Michael Jay mjm111 at cs.duke.edu
Meng, Emily April eam79 at cs.duke.edu
Menon, Vishnu Prakash vpm7 at cs.duke.edu
Mittl, Caroline Jean cjm84 at cs.duke.edu
Miyajima, Anna am437 at cs.duke.edu
Molinet, Katherine Finch kfm12 at cs.duke.edu
Morgenstern, Eric Benjamin ebm15 at cs.duke.edu
Mosca, James C jcm73 at cs.duke.edu
Moss, Philip David pdm15 at cs.duke.edu
Mu, Tianyi tianyimu at cs.duke.edu
Mukund, Aditya am439 at cs.duke.edu
Murtaza, Muhammad mm549 at cs.duke.edu
Nagar, Tara Lea tln11 at cs.duke.edu
Ngare, Nicholas Wanyoike nwn at cs.duke.edu
Norick, Colter cn80 at cs.duke.edu
Novack, Jason Benjamin jbn15 at cs.duke.edu
Olayinka, Ademola Olukayode aoo12 at cs.duke.edu
Olson, Michael John mjo21 at cs.duke.edu
Oshin, Lanre lo41 at cs.duke.edu
Ouyang, Cindy Qianhui cqo at cs.duke.edu
Over, Noah Kelly nko2 at cs.duke.edu
Pak, Daniel Ryan drp21 at cs.duke.edu
Palumbo, Sydney Catherine scp35 at cs.duke.edu
Pan, Qiyuan qp7 at cs.duke.edu
Pan, Tailin tp133 at cs.duke.edu
Parekh, Mitchell mp288 at cs.duke.edu
Park, Je Sun jp283 at cs.duke.edu
Park, Ji Youn jp311 at cs.duke.edu
Park, Won Calvin wcp12 at cs.duke.edu
Patel, Dhrumil Ramesh drp18 at cs.duke.edu
Patel, Kishan Vijay kvp4 at cs.duke.edu
Patel, Kashish Ketan kkp14 at cs.duke.edu
Patton, Reid Ingram rip9 at cs.duke.edu
Pearson, Hayley Maude hmp9 at cs.duke.edu
Pillai, Hamsavardhaan Sivadhanu hsp8 at cs.duke.edu
Polson, Sophie Elise sep45 at cs.duke.edu
Powell, Scott Taylor stp17 at cs.duke.edu
Pulimood, Nikhil np96 at cs.duke.edu
Purohit, Priyanka Kiran pkp9 at cs.duke.edu
Pyda, Srikar sp285 at cs.duke.edu
Qazi, Muhammad Khizar mkq2 at cs.duke.edu
Qi, Ying yq25 at cs.duke.edu
Rajan, Hari Prithiv hpr4 at cs.duke.edu
Ramachandran, Ashwin ar332 at cs.duke.edu
Reisner, Benjamin Lev blr13 at cs.duke.edu
Rimawi, Sarah sr190 at cs.duke.edu
Ro, Jae Hun jhr24 at cs.duke.edu
Rodriguez, Anthony ar358 at cs.duke.edu
Rollins Jr., Jeffrey William jwr24 at cs.duke.edu
Ronald, Petra Katherine pkr8 at cs.duke.edu
Royal, Asa Justin ajr74 at cs.duke.edu
Rub, Jonathan jr286 at cs.duke.edu
Rubinstein, Daniel dr148 at cs.duke.edu
Ruby, Edward John ejr25 at cs.duke.edu
Saint-Marc, Noa Elisabeth nes24 at cs.duke.edu
Salvatore, Gabriella Nicole gns6 at cs.duke.edu
Sanaba, Bilva Gowda bgs21 at cs.duke.edu
Sarkar, Priyadarshani Mohamadi pms40 at cs.duke.edu
Schreiber, Mark Aaron mas128 at cs.duke.edu
Schroeder, Michael ms548 at cs.duke.edu
Schwartz, Victor Salviati vss6 at cs.duke.edu
Schwennesen, Benjamin Adser bas65 at cs.duke.edu
Scroggs, Jackson Kelley jks38 at cs.duke.edu
Sharma, Devesh ds307 at cs.duke.edu
Shatsky, Jesse Joseph jjs76 at cs.duke.edu
Sheng, Ke ks337 at cs.duke.edu
Shulman, Jacob Alex jas198 at cs.duke.edu
Siegel, Samantha Pearl sps27 at cs.duke.edu
Siff, Jordan Elijah jes104 at cs.duke.edu
Smith, Sierra Marie sms95 at cs.duke.edu
Smithwick, Rhondu Shamean rss44 at cs.duke.edu
Snider, Sean Michael sms107 at cs.duke.edu
Song, Daniel Wenyue dws20 at cs.duke.edu
Song, Young Re ys101 at cs.duke.edu
Sophastienphong, Soravit ss833 at cs.duke.edu
Sriram, Vivek vs116 at cs.duke.edu
Steelman, Mark Lowenfeld mls105 at cs.duke.edu
Steilberg II, Robert Hays rhs16 at cs.duke.edu
Stephen, Ashka aas74 at cs.duke.edu
Stevenson, Anngelyque Makayla ams191 at cs.duke.edu
Strange, Amber Cheyne acs79 at cs.duke.edu
Subramaniam, Venkat Murali vms23 at cs.duke.edu
Sulakian, Mariam ms591 at cs.duke.edu
Sun, Anna Yu ays7 at cs.duke.edu
Takabayashi, Kazumu Brandon kbt8 at cs.duke.edu
Tamboli, Chirag ct165 at cs.duke.edu
Tang, Lihong lt102 at cs.duke.edu
Tang, Annie Katelyn akt16 at cs.duke.edu
Tang, Carolyn ct180 at cs.duke.edu
Taylor, Erin Colleen ect15 at cs.duke.edu
Tian, Jiayi jt201 at cs.duke.edu
Torgas, Edward Rene ert18 at cs.duke.edu
Torres, Colette Francesca cft6 at cs.duke.edu
Torres, Carine Michelina cmt57 at cs.duke.edu
Tribby, Matthew mrt28 at cs.duke.edu
Trinh, Anh Ngoc Hieu ant19 at cs.duke.edu
Tseng, Richard rt120 at cs.duke.edu
Turchetta, Isabella Edwards iet2 at cs.duke.edu
Uner, Sarp su26 at cs.duke.edu
Valentine, Wesley Steven wsv at cs.duke.edu
Valladares, Gabriel Manuel gmv4 at cs.duke.edu
Vandenheste, Antoine av108 at cs.duke.edu
Vann, Robert Chapman rcv4 at cs.duke.edu
VanSteinberg, Aaron Christopher acv13 at cs.duke.edu
Veeramachaneni, Thara tv37 at cs.duke.edu
Venter, Adriaan Jakobus ajv9 at cs.duke.edu
Wall, Bailey Elizabeth bew21 at cs.duke.edu
Wang, Franklin Xu fxw at cs.duke.edu
Wang, Xian xw72 at cs.duke.edu
Wang, Elbert Lianheng elw34 at cs.duke.edu
Wang, Bobby Chengyuan bcw22 at cs.duke.edu
Wang, Weiyao ww109 at cs.duke.edu
Wang, Wenqin ww101 at cs.duke.edu
Warner, Jacob Ryan jrw82 at cs.duke.edu
Washko, Samantha Ann saw71 at cs.duke.edu
Weiss, Jacob Kessler jkw36 at cs.duke.edu
Wickham, Patrick Tyndall ptw9 at cs.duke.edu
Williams, Gray Montgomery gmw9 at cs.duke.edu
Williams, Christina Meilee cmw78 at cs.duke.edu
Williams, Brittany Christine bcw21 at cs.duke.edu
Wilmer, Nicolas Peter npw4 at cs.duke.edu
Wilson, Taylor Noel tnw14 at cs.duke.edu
Wise, Grayson Kane gkw at cs.duke.edu
Wong, Victoria Ming-Woun vmw8 at cs.duke.edu
Wu, Vanessa Shirley vsw3 at cs.duke.edu
Wu, Yuhan yw141 at cs.duke.edu
Wu, Austin Tianze atw15 at cs.duke.edu
Wu, Jan jw449 at cs.duke.edu
Wu, James Chen jcw71 at cs.duke.edu
Xi, Yue yx78 at cs.duke.edu
Xu, Qiongjia qx17 at cs.duke.edu
Xu, Dennis dx14 at cs.duke.edu
Xu, Zhengzhi zx32 at cs.duke.edu
Xu, Hui hx26 at cs.duke.edu
Yan, David Wenhao dwy3 at cs.duke.edu
Yan, Darryl James djy3 at cs.duke.edu
Yang, William Zheng wzy at cs.duke.edu
Yang, Jie jy152 at cs.duke.edu
Yang, Jenny jy181 at cs.duke.edu
Yang, Steven G sgy2 at cs.duke.edu
Yang, Torrance ty49 at cs.duke.edu
Yang, Justin jy183 at cs.duke.edu
Yanglian, Xiaoyu xy48 at cs.duke.edu
Yao, Carolyn cy88 at cs.duke.edu
Yeh, Wei-Ting wy28 at cs.duke.edu
Yenbamroong, Jean jy180 at cs.duke.edu
You, Zengying zy41 at cs.duke.edu
Yu, Aohan ay64 at cs.duke.edu
Yu, Jonathan jy178 at cs.duke.edu
Zabel, Alonzo Jaymz ajz10 at cs.duke.edu
Zhang, Benjamin Wei bwz2 at cs.duke.edu
Zhang, Melissa Florence mfz2 at cs.duke.edu
Zhang, Haofeng hz115 at cs.duke.edu
Zhang, Yumin yz263 at cs.duke.edu
Zhang, Bodong bz43 at cs.duke.edu
Zheng, Jiehan jz143 at cs.duke.edu
Zhou, Linda Zeng lzz at cs.duke.edu
Zhou, Sarah sz107 at cs.duke.edu
Zhu, Zheqing zz93 at cs.duke.edu
Zhu, Katrina kz37 at cs.duke.edu
Zhu, Albert Shi-Ming asz8 at cs.duke.edu
Zhuang, Bihan bz44 at cs.duke.edu
Ziemba, Mary Therese mtz3 at cs.duke.edu
Computer Science (BS2)
Abell, Alexis Grace aga8 at cs.duke.edu
Abraham Bandel, Salo Emil sea26 at cs.duke.edu
Agrawal, Nishad Neeraj nna6 at cs.duke.edu
Akers, Jason Daniel jda32 at cs.duke.edu
Allotey, Naa Adorkor na104 at cs.duke.edu
Alrahma, Saeed sa215 at cs.duke.edu
Aras, Efe ea89 at cs.duke.edu
Baker, Quinn am547 at cs.duke.edu
Barbano, Matthew Edward meb100 at cs.duke.edu
Battles, Matthew Jacob mjb81 at cs.duke.edu
Bergamini, Ryan rb265 at cs.duke.edu
Berger, Mitchell Reid mrb73 at cs.duke.edu
Bernard, George Hunter ghb5 at cs.duke.edu
Bettahi, Jihane jb442 at cs.duke.edu
Blumenstock, Alexander ab546 at cs.duke.edu
Bodge, Edwin Taylor etb10 at cs.duke.edu
Briere, Madeline Fitch mfb33 at cs.duke.edu
Brooke, Nathaniel Emerson neb17 at cs.duke.edu
Buggay, Dara Elizabeth deb26 at cs.duke.edu
Bui, Chung Son csb41 at cs.duke.edu
Buie, Andrew James ajb93 at cs.duke.edu
Chang, Kevin G kgc12 at cs.duke.edu
Chen, Xingyu xc77 at cs.duke.edu
Cheng, Virginia vc54 at cs.duke.edu
Chi, Yucong yc221 at cs.duke.edu
Chung, Ting-Chen tc153 at cs.duke.edu
Cruz, Paul Alexander Bardeloza pbc8 at cs.duke.edu
Dai, Runming rd122 at cs.duke.edu
Dalla Rosa, Brandon Keeley bkd8 at cs.duke.edu
Daou, Michael md199 at cs.duke.edu
Davis, Noah nd89 at cs.duke.edu
Delgado, Kevin Michael kmd53 at cs.duke.edu
Desai, Anita Gautam agd19 at cs.duke.edu
Dhillon, Sachal Sharif ssd27 at cs.duke.edu
Dickson, Matthew David mdd36 at cs.duke.edu
Doherty, James Louis jld60 at cs.duke.edu
Donaldson, Lucas Allan lad47 at cs.duke.edu
Dou, Bridget bd82 at cs.duke.edu
Eacho, David Walker dwe8 at cs.duke.edu
Elbert, Kristianna ke60 at cs.duke.edu
Faw, Matthew Clayton mcf28 at cs.duke.edu
Feng, Yuansong yf57 at cs.duke.edu
Finke, Kyle William kwf10 at cs.duke.edu
Fitzpatrick, John Craig jcf44 at cs.duke.edu
Flecha de Lima Neto, Paulo Tarso pf51 at cs.duke.edu
Floyd-Jones, William Thomas wtf6 at cs.duke.edu
Foo, Philip pf50 at cs.duke.edu
Franceschi, Theodore Taiki ttf6 at cs.duke.edu
Gabal, Mohab mg250 at cs.duke.edu
Gage, Donald James djg45 at cs.duke.edu
Garg, Harshil hg75 at cs.duke.edu
Gitau, Robert rg167 at cs.duke.edu
Gottiparthy, Vishnu Teja vtg4 at cs.duke.edu
Grady, Patrick L plg5 at cs.duke.edu
Groszewski, Nicholas Raymond nrg12 at cs.duke.edu
Guo, Alan J ajg51 at cs.duke.edu
Guo, Harry Chelingxi cg173 at cs.duke.edu
Guo, Katherine kg146 at cs.duke.edu
He, Yuxiang yh129 at cs.duke.edu
Heda, Ritwik Shashank rsh25 at cs.duke.edu
Hong, Christopher Sukmin csh36 at cs.duke.edu
Howenstine, Addison Rickman arh55 at cs.duke.edu
Hua, Austin ah335 at cs.duke.edu
Huffman, Natalie Cecile nch15 at cs.duke.edu
Huynh, Gordon Hank ghh6 at cs.duke.edu
Jonnavithula, Anirudh aj168 at cs.duke.edu
Kang, Han Sung hk163 at cs.duke.edu
Katsohirakis, Steven Constantine sck13 at cs.duke.edu
Kayastha, Ankit ak308 at cs.duke.edu
Kellish, Brody Donovan bdk9 at cs.duke.edu
Keohane, Brian bk112 at cs.duke.edu
Kethireddy, Siddarth sk437 at cs.duke.edu
Kim, Min Chul mk272 at cs.duke.edu
Kim, Nayeon nk143 at cs.duke.edu
Koch IV, Kenneth Elmon kek33 at cs.duke.edu
Kumpf, John David jdk36 at cs.duke.edu
Kuo, Kevin kk246 at cs.duke.edu
Lee, Hee Boung hl130 at cs.duke.edu
Liao, Kevin kl189 at cs.duke.edu
Liborio, Bruna Meira de Vasconcelos bml27 at cs.duke.edu
Lilien, Joseph Robert jrl48 at cs.duke.edu
Linde, Benjamin bl144 at cs.duke.edu
Ling, Elsie Ja ejl29 at cs.duke.edu
Ling, Dennis dl186 at cs.duke.edu
Liu, Austin abl17 at cs.duke.edu
Liu, Richard Ruijia rrl6 at cs.duke.edu
Liu, Jeffery jl625 at cs.duke.edu
Liu, Serena sl362 at cs.duke.edu
Loaiza, Edgar Octavio eol at cs.duke.edu
Lockett, Nicholas Scott nsl8 at cs.duke.edu
Loganathan, Sivaneshwaran sl290 at cs.duke.edu
Lu, Christopher Jiarong cjl46 at cs.duke.edu
Lu, Jasmine Liang jll68 at cs.duke.edu
Luo, Jenny jl584 at cs.duke.edu
Luthra, Dhruv dl183 at cs.duke.edu
Lyu, Cheng cl344 at cs.duke.edu
Ma, Yanmin ym67 at cs.duke.edu
Manocha, Aninda am548 at cs.duke.edu
Martos Jimenez, Lucia lm260 at cs.duke.edu
Mazzari, Steven Andrew sam98 at cs.duke.edu
McKee, Austin Douglas adm43 at cs.duke.edu
Meuser, Ashley Elizabeth aem82 at cs.duke.edu
Milligan, Brenna Nicole bnm15 at cs.duke.edu
Mo, Yehan ym84 at cs.duke.edu
Mullett, Jacob Thomas jtm51 at cs.duke.edu
Mungekar, Mina Elizabeth mem94 at cs.duke.edu
Muruganandam, Guhan gm114 at cs.duke.edu
Ndhlala, Ngoni Justin njn7 at cs.duke.edu
Nelson, Madeline Rose mrn14 at cs.duke.edu
Newman, Aaron G agn9 at cs.duke.edu
Nisbet, Riley rn67 at cs.duke.edu
Oertle, Marcus Luke mlo11 at cs.duke.edu
Opsahl-Ong, Krista Lee klo14 at cs.duke.edu
Owsiany, Joshua Phillips jpo7 at cs.duke.edu
Patel, Dhruv Ketan dkp13 at cs.duke.edu
Peters, Dylan Leo dlp22 at cs.duke.edu
Pfeffer, Gideon Andrew gap16 at cs.duke.edu
Philippe, Juan Antonio jap87 at cs.duke.edu
Pond, Ryan rp159 at cs.duke.edu
Radiya-Dixit, Anika ar293 at cs.duke.edu
Raghunathan, Adithya ra102 at cs.duke.edu
Rajiv, Madhavi mr284 at cs.duke.edu
Reddy, Advait Atthivarapu aar25 at cs.duke.edu
Rice, Alexander Kenneth akr24 at cs.duke.edu
Riis, Erik Viggo evr4 at cs.duke.edu
Rodriguez, Faith Alexandra far10 at cs.duke.edu
Romano, Thomas Joseph tjr15 at cs.duke.edu
Rooper, Logan Ellis ler24 at cs.duke.edu
Salas, Alex Goranson ags40 at cs.duke.edu
Sapozhnikov, Lisa ls258 at cs.duke.edu
Schreck, Jeremy Eli jes85 at cs.duke.edu
Schulz, Kayla Marie kms114 at cs.duke.edu
Schweitzer, Arthur as466 at cs.duke.edu
Scruggs, Michael Todd mts40 at cs.duke.edu
Seaberg, Michael Thomas mts28 at cs.duke.edu
Sharma, Pratiksha ps179 at cs.duke.edu
Sharma, Vinith vs114 at cs.duke.edu
Sjoquist, Niklas Hans nhs4 at cs.duke.edu
Smith, Owen os29 at cs.duke.edu
Song, Eric Shiyu ess42 at cs.duke.edu
Sonmez, Emre Bozbag ebs32 at cs.duke.edu
Sonmez, Lara ls256 at cs.duke.edu
Srinivasan, Aditya as577 at cs.duke.edu
St Pierre, Ryan A ras70 at cs.duke.edu
Sun, Andrew Shi as515 at cs.duke.edu
Sun, Dan ds318 at cs.duke.edu
Taher, Belal bt72 at cs.duke.edu
Tay, Yi Yan yt61 at cs.duke.edu
Terry, Patrick Henry pht5 at cs.duke.edu
Thompson V, Cleveland ct168 at cs.duke.edu
Timko, Joseph Matthew jmt53 at cs.duke.edu
Tran, David Hoang dht9 at cs.duke.edu
Tran, Quang Minh Ngoc qnt at cs.duke.edu
Tseng, Jonathan Tzeyung jtt24 at cs.duke.edu
Tseng, Alexander at200 at cs.duke.edu
Van Dyk, Katherine Marie kmv10 at cs.duke.edu
Von Turkovich, Nicholas Branimir nbv3 at cs.duke.edu
Vukajlovic, Stefani sv116 at cs.duke.edu
Wang, Zhe zw48 at cs.duke.edu
Wang, Andy sw258 at cs.duke.edu
Wang, Qianli qw42 at cs.duke.edu
Wang, Michael mw313 at cs.duke.edu
Wang, Justin Tingguan jtw57 at cs.duke.edu
Welton, Benjamin bw144 at cs.duke.edu
Whaley III, David Glenn dgw11 at cs.duke.edu
Wu, Matthew Li mlw55 at cs.duke.edu
Wubbenhorst, Jeffrey Samuel jsw51 at cs.duke.edu
Xiong, William Wang wwx at cs.duke.edu
Xu, Cheng cx15 at cs.duke.edu
Xu, Joshua jx35 at cs.duke.edu
Yam, Tyler Jin Kiu tjy8 at cs.duke.edu
Yang, Michael Long mly5 at cs.duke.edu
Yang, David dy46 at cs.duke.edu
Yang, Jichen jy168 at cs.duke.edu
Yin, Yifan yy145 at cs.duke.edu
Yoshikoshi, Kei ky52 at cs.duke.edu
Yu, Han hy103 at cs.duke.edu
Yue, Jesse Tang jty4 at cs.duke.edu
Yuen, Pak-Hang py22 at cs.duke.edu
Zaldastani, Alexander az61 at cs.duke.edu
Zapata, Alexander az73 at cs.duke.edu
Zelinger, Marley Paige mpz5 at cs.duke.edu
Zha, Mingxuan mz74 at cs.duke.edu
Zhang, Vincent Wang vwz2 at cs.duke.edu
Zhang, Wuming wz48 at cs.duke.edu
Zhang, Lucy lz107 at cs.duke.edu
Zhang, Mason mz93 at cs.duke.edu
Zhang, Naijiao nz21 at cs.duke.edu
Zheng, David Haotian dhz at cs.duke.edu
Zhou, David dzhou at cs.duke.edu
Zhou, Christine Lee clz4 at cs.duke.edu
Zhou, Brian Lihuang blz4 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Biology and Computer Science (BS)
Conroy, Jacob Ryan jrc63 at cs.duke.edu
Michuda, Jackson Krone jmichuda at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Biology (BS)
Morgan, Julian Paris jpm59 at cs.duke.edu
Zhuang, Raymond Fong rfz3 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Neuroscience (BS)
Farrell, Luke Mathew lmf36 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Public Policy Studies (BS)
Hussain, Qusai Shabbir qsh2 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computational Economics (BS)
Rashtchi, Leila lr151 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Neuroscience and Computer Science (BS)
Mukherji, Anika am533 at cs.duke.edu
Computer Science (AB)
Adams, Linda Isabella lia3 at cs.duke.edu
Alcalay, Alexa ama78 at cs.duke.edu
Alston, Matthew Carter mca38 at cs.duke.edu
Alvernaz, Anthony Michael ama66 at cs.duke.edu
Appelbaum, Jeremy Rom jra32 at cs.duke.edu
Arditti, Julie ja204 at cs.duke.edu
Avery, Isabel Miranda ima10 at cs.duke.edu
Ayyar, Anika aa325 at cs.duke.edu
Ballou, Michael James mjb101 at cs.duke.edu
Boyer, David Joseph djb64 at cs.duke.edu
Certner, Zachary zc54 at cs.duke.edu
Chaballout, Basil Harris bhc15 at cs.duke.edu
Chen, Tina Zhang tzc at cs.duke.edu
Chiu, Elizabeth Monping emc44 at cs.duke.edu
D'Silva, Ian Mark imd6 at cs.duke.edu
Dakeva, Magdalena Peteva mpd13 at cs.duke.edu
Devarajan, Arjun Ravi ard38 at cs.duke.edu
Do, Matthew Ky-Bao mkd20 at cs.duke.edu
Dozier, Lance Eric led20 at cs.duke.edu
Fitzgerald, Owen Patrick opf2 at cs.duke.edu
Franchina, Gabrielle Ryan grf6 at cs.duke.edu
Goetz, Melanie Mae mmg25 at cs.duke.edu
Granados, Juan Sebastian jsg45 at cs.duke.edu
Halverson, Charles Frederic cfh11 at cs.duke.edu
Harrington, Jane Sydney jsh53 at cs.duke.edu
Hathaway, Liam Reid lrh33 at cs.duke.edu
Haueter, Anne Seeger ash48 at cs.duke.edu
Hong, Chi Yang ch311 at cs.duke.edu
Hsu, Andrew D adh32 at cs.duke.edu
Johnson, Tanner Lloyd tlj21 at cs.duke.edu
Joseph, Diana dj104 at cs.duke.edu
Katz, Lauren Bari lbk12 at cs.duke.edu
King, Mia Monae mmk43 at cs.duke.edu
Ko, Kiyoon kk264 at cs.duke.edu
Kung, Felix Forest ffk at cs.duke.edu
Lang, Susan Marie sml59 at cs.duke.edu
Li, Jerry jl585 at cs.duke.edu
Li, Michael Xiayi mxl3 at cs.duke.edu
Liu, Chelsea cl314 at cs.duke.edu
Lorenzini, Sierra Jensen sjl40 at cs.duke.edu
Lupica, Jane Maria jml120 at cs.duke.edu
Macrae, Celia Hauser chm23 at cs.duke.edu
Maheshwari, Adhar am390 at cs.duke.edu
Mi, Emily M emm74 at cs.duke.edu
Moon, Noel nm142 at cs.duke.edu
Moussa, Benjamin Ali bam40 at cs.duke.edu
Mugala, Twazanga tm210 at cs.duke.edu
Munro, Anna Diane adm58 at cs.duke.edu
Olken, Hank Ross hro4 at cs.duke.edu
Pagliuca, Nicholas E nep4 at cs.duke.edu
Park, Justin Hasun jhp16 at cs.duke.edu
Pester, Brian Eric bep11 at cs.duke.edu
Post, Garrett James gjp4 at cs.duke.edu
Rencurrell Pollack, Jesse Steven Alexander jsr43 at cs.duke.edu
Renzi, Bryce Benton bbr6 at cs.duke.edu
Riker, Edward William ewr6 at cs.duke.edu
Ross, Kelsey Marie kmr51 at cs.duke.edu
Roth, Jessica Sara jsr45 at cs.duke.edu
Sanchez-Carrion, Catalina Maria cms127 at cs.duke.edu
Sarachek, Sydney Paige sps26 at cs.duke.edu
Schwaller, Samantha Claire scs51 at cs.duke.edu
Settle, Rachel rs332 at cs.duke.edu
Shapiro, Rachel M rms56 at cs.duke.edu
Squillace, Joseph Flavian jfs31 at cs.duke.edu
Sun, Carolyn cs409 at cs.duke.edu
Syed, Jasmine Sonya jss97 at cs.duke.edu
Throsby, James Sebastian jst31 at cs.duke.edu
Toffa, Sinclair James sjt23 at cs.duke.edu
Toffler, Sam Roman srt15 at cs.duke.edu
Tse, Georgia Grace ggt3 at cs.duke.edu
Valyasevi, Nisakorn nv23 at cs.duke.edu
Vanelli, Dylan Goddard dgv3 at cs.duke.edu
Vohr, Caroline Sheldon csv9 at cs.duke.edu
Wang, Weiran ww102 at cs.duke.edu
Westerkam, Maximilian L mlw66 at cs.duke.edu
White, James Prior jpw24 at cs.duke.edu
Winrow, Raymond Nelson rnw5 at cs.duke.edu
Wu, Shelley sw237 at cs.duke.edu
Yearley, Alexander Gordon agy3 at cs.duke.edu
Yin, Wen wy30 at cs.duke.edu
Zhao, Elizabeth ez18 at cs.duke.edu
Zhou, Jennifer Ru jrz10 at cs.duke.edu
Zhu, Yiyun yz199 at cs.duke.edu
Ziemba, James John jjz4 at cs.duke.edu
Zirebwa, Samantha Tinaye stz2 at cs.duke.edu
Computer Science (AB2)
Blair, Jeffrey William jwb58 at cs.duke.edu
Cahn, Bradley Arnson bac29 at cs.duke.edu
Cai, Leon Yichen lyc9 at cs.duke.edu
Camarda, Michael Daniel mdc50 at cs.duke.edu
Cary, Bradley Henry bhc17 at cs.duke.edu
Chen, Yi yc166 at cs.duke.edu
Connolly, Sydney Advocate sac76 at cs.duke.edu
Das, Rohit Vijay rvd5 at cs.duke.edu
El Arab, Ziad ze at cs.duke.edu
Faatimah, Neshmeen nf42 at cs.duke.edu
Fang, Sharon Tang stf7 at cs.duke.edu
Gloria, Nayib Jose njg13 at cs.duke.edu
Golan, Ofir Ita oig at cs.duke.edu
Goldstein, Drew Isaac dig5 at cs.duke.edu
Goodman, Seth sg277 at cs.duke.edu
Hewage, Nipun Thillina nth6 at cs.duke.edu
Hill, Derek Stephen dsh38 at cs.duke.edu
Hutchinson, Spencer Scott ssh45 at cs.duke.edu
Jadi, Othmane oj12 at cs.duke.edu
Jensen, Isabelle ij11 at cs.duke.edu
Jia, Zhetao zj19 at cs.duke.edu
Jung, Aaron Jiwoong ajj14 at cs.duke.edu
Kapur, Shirom sk423 at cs.duke.edu
Kelly, Hannah Jane hjk10 at cs.duke.edu
Kolavennu, Saishreyas sk425 at cs.duke.edu
Kusnierek, Michael Kevin mkk22 at cs.duke.edu
Land, Sara Benenson sbl17 at cs.duke.edu
Laoprasert, Rick Panuwud rpl6 at cs.duke.edu
Lastrapes, Matthew James mjl48 at cs.duke.edu
Laub, David Glenn dgl9 at cs.duke.edu
Liao, Jiahui jl652 at cs.duke.edu
Liu, Michael Shia msl40 at cs.duke.edu
Liu, Harry Kane hkl6 at cs.duke.edu
Lou, Michelle Bingqian mbl24 at cs.duke.edu
Malhotra, Vidur vm64 at cs.duke.edu
Mangal, Omar om34 at cs.duke.edu
Mann, Ryan Garrett rgm29 at cs.duke.edu
Marecki, Evangeline Madeleine emm75 at cs.duke.edu
Mo, Kevin Xiaowei kxm at cs.duke.edu
Narasimhan, Narendran nn47 at cs.duke.edu
Oyenuga, Oluwasanmi ojo at cs.duke.edu
Palandjian, Petros Monneret pmp17 at cs.duke.edu
Rappleye, Robert Benjamin rbr17 at cs.duke.edu
Reddy, Samadwara Jakkam sjr35 at cs.duke.edu
Santos, Andreas ajs118 at cs.duke.edu
Sehgal, Anahita as575 at cs.duke.edu
Shankar, Pallavi Shanthi pss23 at cs.duke.edu
Sharma, Harsh Vardhan hvs3 at cs.duke.edu
Shi, Harvey Yizhuang hys3 at cs.duke.edu
Shu, Derek Jinbin djs64 at cs.duke.edu
Slepak, Valerie vs111 at cs.duke.edu
Sridharan, Sriramkumar ss546 at cs.duke.edu
Tang, Eric et84 at cs.duke.edu
Taylor, Henry Johnston hjt8 at cs.duke.edu
Trinklein, Rebecca Louise rlt16 at cs.duke.edu
Vega, Nicholas Francis nfv3 at cs.duke.edu
Wang, Jason Shing jsw50 at cs.duke.edu
Weinfeld, Ross rw144 at cs.duke.edu
Zeren, Jeffrey Marc jmz9 at cs.duke.edu
Zhang, Jiaqin jz124 at cs.duke.edu
Zhao, Amy Bing abz3 at cs.duke.edu
Zhao, Katheryn Tian ktz3 at cs.duke.edu
Zhu, Jingyi jz131 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and African and African-American Studies (AB)
Brooks III, Gilbert Nathan gnb4 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and History (AB)
Pura, Thomas Jason tjp19 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Psychology (AB)
Freedman, Rachel Alexandra raf23 at cs.duke.edu
Interdepartmental Major - Computer Science and Sociology (AB)
Fuller, Keyston kf107 at cs.duke.edu
Computer Science - Minor
Abrams, Mitchell Zachary mza2 at cs.duke.edu
Adeson, Graham Desler gda5 at cs.duke.edu
Anders, Daniel Ryan dra17 at cs.duke.edu
Ao, Zachary Xiang zxa at cs.duke.edu
Arditi, Vidal va39 at cs.duke.edu
Atalla, Nadim Marwan nma17 at cs.duke.edu
Ayanian, Caroline Fox cfa5 at cs.duke.edu
Baer, Kyle Raymond krb45 at cs.duke.edu
Bajgain, Suman sb374 at cs.duke.edu
Bali, Anya ab539 at cs.duke.edu
Barbet, Alexandre Julien ajb103 at cs.duke.edu
Barton, Hayley Jordan hjb11 at cs.duke.edu
Belliveau, Paige Marie pmb28 at cs.duke.edu
Bhowmik, Dipro db235 at cs.duke.edu
Bishop, JaBria jb466 at cs.duke.edu
Blutman, Alexander Jay ajb97 at cs.duke.edu
Bognar, Mitchell Jacob mjb97 at cs.duke.edu
Brenes, David db240 at cs.duke.edu
Brovich, Jason Parker jpb59 at cs.duke.edu
Brown, Nathaniel Elliott neb20 at cs.duke.edu
Brown, Malcolm mb439 at cs.duke.edu
Brown, Tevin Micheal tmb51 at cs.duke.edu
Burdinski, Debbie Charlotte Louise dcb37 at cs.duke.edu
Byun, Sangkyun sb406 at cs.duke.edu
Canty, Brooke Alyse bac33 at cs.duke.edu
Cendrowski, Christopher Anton cac102 at cs.duke.edu
Chandrashekaran, Shivani Vinod svc at cs.duke.edu
Chang, Chia Rui cc430 at cs.duke.edu
Chang, Austin Tai-Yu atc27 at cs.duke.edu
Cheng, Christina cc435 at cs.duke.edu
Cheng, Amy Branda abc49 at cs.duke.edu
Chiang, Michael mc414 at cs.duke.edu
Chin, Samuel Chen scc38 at cs.duke.edu
Cho, Andrew Sehyun sc391 at cs.duke.edu
Cho, Young Hoo yc230 at cs.duke.edu
Clark, Isabelle Rae irc3 at cs.duke.edu
Clifton, Lizzet lc244 at cs.duke.edu
Connolly, Ryan Coleman rcc21 at cs.duke.edu
Dacon, Linai Kailee lkd15 at cs.duke.edu
Davidovich, Adam ad284 at cs.duke.edu
Duff, Maya Lee mld42 at cs.duke.edu
Duquette, David Ridgaway drd22 at cs.duke.edu
Durling, Oliver Wyatt owd at cs.duke.edu
Dwivedi, Shrish sd271 at cs.duke.edu
Eddleman, Kimberly Nicole kne3 at cs.duke.edu
Elworthy, Harold Ferdinand hfe2 at cs.duke.edu
Elzner, Dominic de43 at cs.duke.edu
Espinosa, Natalia Maria nme7 at cs.duke.edu
Evans, Grahame Franklin gfe3 at cs.duke.edu
Fang, Jacob Samson jsf23 at cs.duke.edu
Finkel, Jonathan Tristan jtf26 at cs.duke.edu
Foreman, Brandon bf48 at cs.duke.edu
Francis, William Baker wbf7 at cs.duke.edu
Frazier, Jordan Richard jrf30 at cs.duke.edu
Gans, Jonathan jg285 at cs.duke.edu
Gao, Mike mg265 at cs.duke.edu
Geng, David dg165 at cs.duke.edu
Goettel, Grant Steven gsg11 at cs.duke.edu
Graves, Anthony Christopher acg46 at cs.duke.edu
Gray, Adam Joseph ajg50 at cs.duke.edu
Greenfield, Andrew David adg36 at cs.duke.edu
Hanson, Trevor Holland thh15 at cs.duke.edu
Harwood, Alden Timothy ath23 at cs.duke.edu
Ho, Nicholas Zhiming-Tri nzh at cs.duke.edu
Huang, Salena sh329 at cs.duke.edu
Hubbard, Christina Gray cgh12 at cs.duke.edu
Jiang, Eric Liang elj19 at cs.duke.edu
Jimenez Lizardi, Juan Jose jjj15 at cs.duke.edu
Johnston, Scott sj183 at cs.duke.edu
Kelly, Joel Lawrence jlk71 at cs.duke.edu
Kim, Seyoung sk380 at cs.duke.edu
Kiziltug, Emre ek124 at cs.duke.edu
Kuryshev, Michael Yurievich myk3 at cs.duke.edu
Lai, Thomas Yu-Chi tl164 at cs.duke.edu
Lang, Frederick Matthew fml6 at cs.duke.edu
Letzler, Melissa Jean mjl49 at cs.duke.edu
Li, Zhimeng zl80 at cs.duke.edu
Li, Mitchell Sujie msl44 at cs.duke.edu
Liang, Austin al278 at cs.duke.edu
LoTurco, Justin Charles jcl59 at cs.duke.edu
Louie, Ryan Patrick rl140 at cs.duke.edu
Lu, Ting tl147 at cs.duke.edu
Lu, Jiawei jl512 at cs.duke.edu
Lu, Tracy tl177 at cs.duke.edu
McGovern, Brynn Kathleen bkm17 at cs.duke.edu
McLendon, Samantha Jane sjm49 at cs.duke.edu
McMorrow, Madeleine Claire mcm69 at cs.duke.edu
Mehrotra, Rohan rm253 at cs.duke.edu
Miao, Vincent Nevan vnm4 at cs.duke.edu
Muyres, John jm456 at cs.duke.edu
Ndukwe, Miles mn139 at cs.duke.edu
North, Claire Kathleen ckn5 at cs.duke.edu
Oh, Loreanne Seoyjeong lso4 at cs.duke.edu
Olson, Matthew Edward meo8 at cs.duke.edu
Palomares, Jasmin Coral jcp37 at cs.duke.edu
Park, Jae Hyun jp352 at cs.duke.edu
Patel, Pritak Umesh pup at cs.duke.edu
Peng, Sharon sp295 at cs.duke.edu
Ponzo, Alyssa Marie amp72 at cs.duke.edu
Powers, Brandon Gabriel bgp9 at cs.duke.edu
Prasad, Gauri gp70 at cs.duke.edu
Puri, Astha ap334 at cs.duke.edu
Reddy, Chetan cr217 at cs.duke.edu
Rees, James Oscar jor6 at cs.duke.edu
Reiff, Samuel Noah snr21 at cs.duke.edu
Santinelli, Thomas Byrne tbs14 at cs.duke.edu
Satish, Jaidev js541 at cs.duke.edu
Shah, Adiva Subodh as630 at cs.duke.edu
Shen, Yueqi ys137 at cs.duke.edu
Shi, Yuming ys139 at cs.duke.edu
Siman, John Joseph jjs67 at cs.duke.edu
Simmons, John Michael jms205 at cs.duke.edu
Simons, Erin Marie ems64 at cs.duke.edu
Singh, Shreya ss721 at cs.duke.edu
Sisson Jr., William Brown wbs16 at cs.duke.edu
Slappey, Kristen Nicole kns26 at cs.duke.edu
Song, Julia Anli jas201 at cs.duke.edu
Sorli, Kya Christian kcs44 at cs.duke.edu
Sridhar, Harini Sri hs168 at cs.duke.edu
Steinberg, Spencer Reed srs44 at cs.duke.edu
Stewart, Sean David sds56 at cs.duke.edu
Suh, Harrison Seungwoon hss9 at cs.duke.edu
Sumner, Jacob Arthur jas197 at cs.duke.edu
Sun, Nina Rongya nrs15 at cs.duke.edu
Sunil, Srinivas Emandi ses109 at cs.duke.edu
Taylor, Colin Nevis cnt7 at cs.duke.edu
Thio, Brandon Joon-sun bjt20 at cs.duke.edu
Vaidya, Neal nv35 at cs.duke.edu
Vanderklaauw, Nikhil Marcel nmv12 at cs.duke.edu
Vargo, Richard Victor rvv3 at cs.duke.edu
Wang, Jasmine Yixuan jyw9 at cs.duke.edu
Wang, Michele Suzan msw37 at cs.duke.edu
Wirfel, Jacob Ryan jrw76 at cs.duke.edu
Wong, Derek dw175 at cs.duke.edu
Wu, Chuanze cw223 at cs.duke.edu
Yang, Peter Jie pjy3 at cs.duke.edu
Yang, Benjamin bjy9 at cs.duke.edu
Zhang, Zeren zz56 at cs.duke.edu
Zhang, Jessica Ran jrz7 at cs.duke.edu
Zhang, Xueyuan xz90 at cs.duke.edu
Zhang, Chenyang cz71 at cs.duke.edu
Zhang, Tianqing tz56 at cs.duke.edu
Zhang, Sunny sz102 at cs.duke.edu
Zhao, Ziwei zz88 at cs.duke.edu
Zou, Liaowang lz87 at cs.duke.edu
Computational Biology and Bioinformatics - Minor
Arniella, Monica Barbara mba19 at cs.duke.edu
Chang, Christopher Ryan crc53 at cs.duke.edu
Chen, Andy ac447 at cs.duke.edu
Chew, Kimberline Zhen Yee kzc2 at cs.duke.edu
Doherty, Sean Brendan sbd10 at cs.duke.edu
Han, Alvin ah329 at cs.duke.edu
Huang, Charles Yuelei cyh10 at cs.duke.edu
Huff, Samantha Ann sah65 at cs.duke.edu
Kim, Danuh dk172 at cs.duke.edu
Koss, Alec Ruben ark35 at cs.duke.edu
Kreitz, Joseph Charles jck42 at cs.duke.edu
Li, Anna al245 at cs.duke.edu
Lin, Yuhkai yl262 at cs.duke.edu
McDonald, Malcolm Ford mfm26 at cs.duke.edu
Mutchnick, Kevin Jacob kjm36 at cs.duke.edu
Naslund, Laura Catherine lcn12 at cs.duke.edu
Patel, Jerishma Sanjay jsp30 at cs.duke.edu
Patel, Dilan Aman dap44 at cs.duke.edu
Petkov, Brian
Pettway, Yasminye DeAngella ydp2 at cs.duke.edu
Power, Colin Joseph cjp32 at cs.duke.edu
Puri, Malavika mp333 at cs.duke.edu
Qu, Dan Chen dcq2 at cs.duke.edu
Rafetto, Chad cr229 at cs.duke.edu
Tang, Zhen zt24 at cs.duke.edu
Xu, Eric Sida esx at cs.duke.edu